Start Wypominki

Wypominki 2021/2022

MODLITWY ZA ZMARŁYCH

Litania za zmarłych

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nim (nią, nimi).
Bramo niebieska -
Królowo Wniebowzięta -
Święty Michale -
Święty Janie Chrzcicielu -
Święty Józefie -
Święty ...... (patronie zmarłego) -
Wszyscy święci i święte Boże -
Bądź mu (jej) miłościw - wybaw go (ją, ich) Panie.
Od zła wszelkiego -
Od cierpień w czyśćcu -
Przez Twoje wcielenie -
Przez Twoje narodzenie -
Przez Twój chrzest i post święty -
Przez Twój krzyż i mękę -
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu -
Przez Twoje zmartwychwstanie -
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie -
Przez zesłanie Ducha Świętego -
Przez Twoje przyjście w chwale -
Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba -
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci -
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia -
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę -
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen -
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców -
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek -
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania -
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
  

Modlitwa św. Gertrudy za dusze czyśćcowe

Niech Jezus Chrystus, dla nas ukrzyżowany, zmiłuje się nad wami, dusze bolejące; niech swoją Krwią zagasi pożerające was płomienie. Polecam was tej niepojętej miłości, która Syna Bożego sprowadziła z nieba na ziemię i wydała na okrutną śmierć. Niech się ulituje nad wami, jak okazał swe miłosierdzie dla wszystkich grzeszników, umierając na krzyżu. Jako zadośćuczynienie za wasze winy ofiaruję tę synowską miłość, jaką Jezus w swym Bóstwie kochał swego Przedwiecznego Ojca, a w Najświętszym Człowieczeństwie najmilszą swoją Matkę. Amen.
 

Modlitwa św. Gertrudy za zmarłych

Boże miłosierny, z tronu Twojej chwały wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące. Wejrzyj na ich karanie i męki, jakie ponoszą, na łzy, które przed Tobą wylewają. Usłysz ich błagania i jęki, którymi wołają do Ciebie o miłosierdzie. Zmiłuj się nad nimi i odpuść im grzechy. Wspomnij, najłaskawszy Ojcze, na Mękę, którą Twój Syn podjął dla nich. Wspomnij na Krew Przenajświętszą, którą za nich wylał. Wspomnij na gorzką śmierć Jego, którą dla nich podjął i zmiłuj się nad nimi. Za wszystkie ich przewinienia, których się kiedykolwiek dopuściły, ofiaruję Ci przenajświętsze życie i wszystkie czyny Twego najmilszego Syna. Za zaniedbania popełnione w Twojej świętej służbie ofiaruję Ci Jego gorące pragnienia. Za opuszczenie dobrych i zbawiennych spraw ofiaruję Ci nieskończone zasługi Twego Syna. Za wszystkie krzywdy, jakich od nich doznałeś, ofiaruję Ci wszystko, co Ci kiedykolwiek miłego świadczyły. Na koniec za wszystkie męki, które słusznie muszą cierpieć, ofiaruję Ci wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace, boleści, krew i rany, mękę i śmierć niewinną, którą z najgorętszej miłości cierpiał za nas najmilszy Twój Syn. Błagam Cię, abyś raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię tam wielbiły na wieki. Amen.
 

Modlitwy za zmarłych na każdy dzień tygodnia

Modlitwa odmawiana każdego dnia

Panie, usłysz moją modlitwę. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel zmarłym sługom i służebnicom swoim odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pobożne modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Niedziela

Bądź uwielbiony, Panie, za zmartwychwstanie Twojego Syna i za drogę do życia bez końca, jaką nam przez nie otworzył. Niech wszyscy ci, którzy odeszli od nas nagle, w tragicznych wypadkach, posiądą szczęście wieczne. Okaż im łaskę przebaczenia win i grzechów, z którymi staną przed Tobą.
Wieczny odpoczynek…

Poniedziałek

Panie, Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dając udział wszystkim w Twoim szczęściu wiecznym, w każdym złożyłeś zalążek wieczności. Prosimy dziś o Twoje miłosierdzie dla tych, którzy odeszli z tego świata bez pojednania z Tobą i ludźmi. Niech ofiary i modlitwa Kościoła przyniosą im pomoc w uzyskaniu świętości koniecznej do wejścia w bramy raju.
Wieczny odpoczynek…

Wtorek

Panie, który przez krzyż i Twoje zmartwychwstanie otworzyłeś nam niebo, oddajemy Twojemu miłosierdziu tych, którzy podnieśli rękę przeciw życiu - niech wszyscy, którzy dopuścili się zabójstwa, aborcji lub eutanazji, dostąpią Twojej łaski miłości.
Wieczny odpoczynek…

Środa

Bądź uwielbiony, Panie, za wieczne kapłaństwo Chrystusa zmartwychwstałego. Polecamy Ci zmarłych biskupów, kapłanów, diakonów i osoby konsekrowane, wszystkich pełniących szczególną misję w Kościele - niech owoce ich modlitwy i pracy wyjednają im nagrodę w Twoim królestwie.
Wieczny odpoczynek…

Czwartek

Panie, jedyne źródło i pełnio życia, z którego woli się rodzimy i jesteśmy, niech przez zasługi błogosławionej męki Twojego Syna nasi bliscy zmarli - rodzice, rodzeństwo, krewni - zostaną oczyszczeni z win i niech wejdą na ucztę Zmartwychwstałego Baranka.
Wieczny odpoczynek…

Piątek

Panie Boże, ufamy Twojej miłości i miłosierdziu, że przyjmujesz do siebie dzieci nienarodzone z różnych powodów. Prosimy Cię za nie, by się cieszyły wieczną szczęśliwością i oglądaniem Ciebie twarzą w twarz.
Wieczny odpoczynek…
 

Sobota

Wierzymy, Panie, że nie wyczerpała się Twoja litość i miłość nie zgasła, a zamysły, jakie masz wobec człowieka, są zamysłami pokoju i szczęścia, dlatego z nadzieją pełną poddania się Tobie zawierzamy Ci wszystkich tych, którzy sami odebrali sobie życie. Okaż im miłosierdzie.
Wieczny odpoczynek…
 

Akt miłosierdzia za dusze w czyśćcu cierpiące

O Niepokalana Maryjo, Matko Miłosierdzia, która widziałaś święte Ciało ukochanego Syna Twojego wzniesione na krzyżu, patrzyłaś na ziemię przesiąkniętą Jego Krwią i byłaś obecna przy okrutnej Jego śmierci. Polecamy Ci, Matko Najświętsza, dusze cierpiące w czyśćcu i błagamy, racz wejrzeć na nie okiem miłosierdzia Twojego i uproś im wybawienie z mąk. Dla uproszenia Twej łaski, o Matko Niepokalana, przebaczamy szczerze i serdecznie tym wszystkim, którzy nas obrazili i przez Twoje wstawiennictwo prosimy Jezusa o udzielenie im wszelkiego dobra - łaski i błogosławieństwa w zamian za zło, które nam wyrządzili lub którego nam życzyli. Przez Twoje ręce, o Panno święta, ofiarujemy Bogu ten akt miłości dla uproszenia miłości dla dusz, które poddane są oczyszczeniu. Amen
 

Modlitwa za zmarłą

Prosimy Cię, Panie, zmiłuj się w swojej ojcowskiej dobroci nad duszą Twojej służebnicy N. i wyzwolonej od skażenia śmierci przywróć udział w wiecznym zbawieniu.
Prosimy Cię, Panie, niech nasza modlitwa uprosi u Twojej dobroci oczyszczenie ze wszystkich win dla duszy Twojej służebnicy N., aby osiągnęła Twoje wiekuiste miłosierdzie.
Prosimy Cię, Panie, aby dusza służebnicy Twojej N. osiągnęła udział w świętości wiekuistej, której zadatek otrzymała w Sakramencie wiecznego miłosierdzia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

Modlitwa za zmarłego

Nakłoń, Panie, ucho ku prośbom pokornie przez nas zanoszonym do Twego miłosierdzia i umieść w krainie pokoju i światłości duszę Twojego sługi N., której kazałeś odejść z tego świata, oraz włącz ją do społeczności Twoich Świętych.
Spraw, prosimy Cię, Panie, aby ta modlitwa wyjednała zbawienie duszy Twojego sługi N., za którym pokornie błagamy. Prosimy Cię, Panie, uwolnij od więzów grzechu duszę Twojego sługi N., aby wskrzeszony żył w chwale zmartwychwstania wśród Twoich świętych i wybranych.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

Modlitwa za zmarłego w dniu śmierci lub pogrzebu

Boże, który zawsze się litujesz i przebaczasz, pokornie Cię błagamy, nie oddawaj w moc nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki duszy Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), której dzisiaj kazałeś odejść z tego świata, lecz rozkaż świętym Aniołom wprowadzić ją do niebieskiej ojczyzny, a ponieważ Tobie wierzyła i ufała, niech nie ponosi kar piekielnych, lecz posiądzie szczęście wieczne. Zmiłuj się, Panie, nad duszą Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), za którą się modlimy, pokornie błagając Twego miłosierdzia, aby oczyszczona osiągnęła odpoczynek wieczny.
Przyjmij, Panie, nasze modlitwy za duszę Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.); jeżeli pozostała w niej jeszcze zmaza popełnionych na ziemi grzechów, niech ją łaskawie zgładzi Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

Modlitwa za zmarłego w rocznicę śmierci

Boże, miłosierny Panie, obchodząc rocznicę śmierci Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), prosimy Cię, abyś jego (jej) duszy dał miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła. Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za duszę Twojego sługi N., którego (Twojej służebnicy N., której) rocznicę śmierci obchodzimy, prosimy za nią, abyś ją przyjął do społeczności Twoich Świętych. Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusza Twojego sługi N., którego (Twojej służebnicy N., której) rocznicę śmierci obchodzimy, otrzymała przebaczenie i wieczny odpoczynek. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

Modlitwa za zmarłego w rodzinie

Najświętszy Panie, wszechmogący Ojcze i wieczny Boże, w Jezusie Chrystusie, Synu Twoim, jaśnieje nam nadzieja zbawiennego zmartwychwstania. Wprawdzie przygniata nas silnie konieczność śmierci, jednak podnosi nas na duchu obietnica przyszłej nieśmiertelności. Wierzącym w Ciebie, Panie, życie nie może już być odebrane, będzie ono tylko inaczej ukształtowane, gdy rozpadnie się w proch dom ziemskiego pielgrzymowania - będzie dla nas przygotowana w niebie wieczna ojczyzna.
O Boże, uczyń życiodajną nadzieję w naszych sercach i dozwól, by ona pocieszyła nas w cierpieniu, którym jesteśmy nawiedzeni. Przygotuj i nas przez Ducha Świętego na ten wielki dzień chwały, gdy wskrzesisz wszystkich zmarłych, oraz dopomóż nam stanąć przed Twoim obliczem wraz ze wszystkimi miłującymi Cię, którzy nas wyprzedzili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

Modlitwa za zmarłych rodziców

Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszami moich rodziców i odpuść im grzechy; pozwól mi oglądać ich w radości Twej wiekuistej światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

Modlitwa do Matki Bożej za dusze w czyśćcu

Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy, Matko litościwa, racz spojrzeć na biedne dusze, które sprawiedliwość Boża zatrzymuje w płomieniach czyśćcowych. Są one drogie dla Twego Boskiego Syna, gdyż zawsze Go kochały i teraz gorąco pragną być blisko Niego, lecz nie mogą zerwać swych więzów, które je trzymają w palącym ogniu czyśćca. Niech się wzruszy Twe serce, Matko litościwa. Pośpiesz z pociechą dla tych dusz, które Cię zawsze kochały i teraz ślą do Ciebie swe westchnienia. Wszak są to Twoje dzieci, bądź więc im pomocą, nawiedzaj je, osładzaj ich męki, skróć ich cierpienia i nie zwlekaj z ich wybawieniem. Amen.
LISTOPAD, STYCZEŃ, MARZEC, MAJ, LIPIEC, WRZESIEŃ 2021/2022

+ Edmunda Niedzińskiego i jego rodziców, Wacława i Anielę Goszczów

+ Jana, Zbigniewa Zawadzkich, Janinę, Bolesława, Danielę, Stefana Obłąkowskich, Feliksę i Stanisława Czechowiczów

+ zm. z rodz. Płażewskich i Szczepańskich

+ zm. z rodz. Szczypińskich, Biegańskich, Soporowskich, Mitaków i dusze w czyśćcu cierpiące

+ Pawła, Włodzimierza, Grzegorza Wituskich, Karolinę Likos, Pawła, Anastazję i Adama Osuwniaków

+ zm. z rodz. Lipińskich i Ksitów

+ Tadeusza, Ludwika i Józefę Pawlaków, Jana i Juliannę Wojtasów

+ Roberta Berenta

+ Leokadię, Józefa, Zygmunta i Marka Krzyżanowskich

+ Kazimierę i Stanisława Wąsikowskich, Irenę, Ryszarda Kwiatkowskich i Mariannę Matusiak

+ Ludwikę, Edwarda, Anielę i Władysława Grzejszczaków, Barbarę, Jana i Jadwigę Wirtków

+ Wiktora Wituskiego

+ Stanisława i Annę Jarzynów, Franciszka, Stanisławę, Jerzego, Andrzeja i Urszulę Bargłów

+ zm. z rodz. Juszczalów, Kamińskich, Woźniaków i Bargłów

+ zm. z rodz. Dudkiewiczów, Pindorów i Serafinów

+ Wacława, Cecylię, Józefa, Jadwigę Okurowskich, Mariannę i Henryka Sierocińskich

+ zm. z rodz. Szymaniaków i Babańczyków

+ Halinę, Zbigniewa, Marię, Ignacego, Tadeusza i Irenę Nowickich, Jerzego, Walentego, Adama, Antoninę i Balbinę Barańskich

+ Anielę, Wacława, Zygmunta Goszczów i Helenę Skrzypkowską

+ Alinę, Cecylię, Stefana i Stanisława Sobierajów

+ Janinę, Konstantego, Jana i Ryszarda Kołaczyńskich

+ Ryszarda, Wiesława, Kazimierę Gaworów i Zofię Kryza

+ Sławomira, Zdzisława Wasilewskich i Lecha Lewandowskiego

+ Teresę i Stefana Zdanowskich

+ Stefana, Genowefę, Hannę, Stanisława Jerzów, Michalinę Kowalską i Mariana Musiała

+ Krzysztofa Szybkę

+ Zofię i Henryka Kawków

+ Helenę, Wacława Kozyrów, Genowefę i Stanisława Izydorzaków

+ Bronisława, Stanisławę i Barbarę Antczaków

+ Mieczysława Słowińskiego i jego rodziców

+ zm. z rodz. Kowalaków

+ Wacława i Janinę Bondel

+ Andrzeja Umiastowskiego

+ Juliannę i Franciszka Kurków

+ zm. z rodz. Waszkiewiczów

+ Leona Pietruszewskiego i rodziców Pietruszewskich, rodziców Umiastowskich, Michalinę Szpuda i Mariannę Bajską

+ Jadwigę i Stanisława Piotrowskich

+ Krystynę, Stanisława Skrzos, dziadków Skrzosów i Duplickich

+ Zenobię, Kazimierza, Antoniego, Mariannę, Jana, Katarzynę i Feliksa Szwarczewskich

+ Elżbietę, Irenę, Władysława Szwarczewskich i zm. z rodz. Piotrowskich

+ zm. z rodz. Kitlińskich i Kubisiaków

+ Józefa, Stanisławę i Wojciecha Reglinów

+ Mieczysława Pniewskiego

+ Kazimierza Misiaka

+ Andrzeja i Józefę Obłąkowskich

+ Zygmunta i Annę Florczaków

+ Witolda Odrakiewicza

+ Honoratę, Halinę i Stanisława Szwarczewskich

+ zm. z rodz. Kawków, Jarzynów i Kamińskich

+ Wacława, Franciszkę, Włodzimierza, Kazimierę, Piotra, Andrzeja i Tomasza Wójcikowskich

+ Marię i Władysława Ogrodowczyków, zm. z rodz. Wiśniewskich i Ogrodowczyków

+ Andrzeja, Antoniego, Jadwigę, Barbarę Majtyków, Elizę Tomczak, Zofię i Adama Lipińskich

+ Adriannę, Aleksandra, Antoninę, Jana i zm. z rodz. Sołdajów i Kolków, Jadwigę, Stefana i zm. z rodz. Brzozowskich i Trojanowskich

+  Przemysława Dulskiego, Kazimierza Krawczyka, Teodozję, Mariana i Krzysztofa Arndt, Teresę i Jana Rogowskich, Zofię, Teofila i Dominikę Gębalów, Jerzego Kosmulskiego, Ewę, Adama i Leszka Solskich, Ryszarda i zm. z rodz. Zdziechowskich, Alicję i zm. z rodz. Wilkoszewskich

+ Ryszardę Pietrzak, Eugenię Zakrzewską i Pawła Buczko

+ Stanisława i Reginę Aleksandrowiczów, Tadeusza Jackowskiego, Zdzisława i Feliksę Leszczyńskich, Wojciecha Kuczmarskiego

+ Czesława Matusza i zm. z rodz. Matuszów i Smyków

+ Krzysztofa Liedla i Piotra Koselę

+ Stefana Włodarczyka, Mariannę, Franciszka, Wojciecha Florczaków, Adama i Emilię Bajurskich

+ Władysławę, Antoniego, Stanisława Zaniewskich, Leonarda i Krzysztofa Bańkowskich

+ Karolinę, Karola, Kazimierza, Eugenię, Ignacego Mostków, za dziadków Sołtysiaków i Mostków

+ Zbigniewa, Marię Rzeszowskich, Józefa i Łukasza Makuchowskich

+ Stanisławę i Feliksa, Jakubczyków, Sabinę i Jerzego Pietrzaków, dziadków Szuflińskich i Jakubczyków, pradziadków Strzelczyków, ks. Stanisława Drajczyka i ks. Józefa Wojciechowskiego

+ zm. z rodz. Skórów, Sroków, Roszaków, Kalinowskich, Jandzińskich i Pietraszkiewiczów

+ zm. z rodz. Karoniów, Wojtyrów, Cichoniów, Gzyrów i Kropielnickich

+ Jerzego, Mirosława, Genowefę i Wacława Kowalczyków, Antoniego i Zofię Szymańskich, Lucjana i Janinę Paruszewskich, Barbarę i Stanisława Wójcików, Mariana, Helenę i Urszulę Ćwieków, Sabinę i Stanisława Kopców

+ Erazma Jordan-Rozwadowskiego

+ Weronikę Kolasa, Mirosława i Aleksandrę Miziołków

+ ks. Bogdana Altermana, Józefę, Bolesława, Franciszka i zm. z rodz. Piątków i Altermanów

+ Jadwigę Dymińską, Stefanię Kuczmirowską, Elżbietę Granis i Urszulę Pawłowską

+ Walentego, Marię, Tadeusza Wasilewskich, Janinę Wesołowską

  • GRUDZIEŃ, LUTY, KWIECIEŃ, CZERWIEC, SIERPIEŃ, PAŹDZIERNIK 2021/2022

+ Krystynę, Wacława Trzcińskich i Rafała Smolarka

+ zm. księży i braci zakonnych spoczywających na naszym cmentarzu

+ Konstantego, Czesławę, Mariana, Danutę, Czesława, Mariannę Zdanowskich, zm. z rodz. Kąpińskich, ks. kan. Józefa Maleckiego, ks. prał. Zdzisława Kniołka, Antoniego, Sebastiana Jaców, Józefa i Helenę Kowalskich

+ Wiktorię, Czesława, Henryka Kurków, Stanisława Czajkowskiego i ks. kan. Józefa Maleckiego

+ Dariusza, Krystynę i Stefana Drożyńskich

+ Karolinę Świetlicką, Wandę Kaczmarek, Irenę i Józefa Zientalów, Julię Gospodarczyk i Grzegorza Kucharskiego

+ zm. z rodz. Młynarczyków

+ Czesława, Mariannę Osówniaków i Jadwigę Jarońską

+ Danielę, Zygmunta, Wojciecha, Janusza, Zofię i Aleksego Ciurzyńskich oraz Lidię Jakubik

+ Stanisława, Rozalię, Henryka, Mariannę, Bronisławę Przygodów, Annę Radlińską, Czesławę i Edwarda Stępniów

+ Stanisławę, Józefa i dziadków Sieklickich, Stefanię, Zofię, Władysława Lipińskich, Tadeusza Zdanowskiego

+ Alfredę i Stanisława Umiastowskich

+ Leszka Bajurskiego, Pawełka i zm. z rodz. Gasińskich, Jadwigę i Iwonę Elert

+ Emilię, Jana i Janinę Bieguszewskich, Józefę i Jana Wielgusów

+ Karolinę Kłos

+ Tereskę, Hanię, Teklę, Tadeusza, Franciszka, Bogdana Goszczyńskich

+ Teresę Dutkiewicz

+ Rocha, Florentynę, Izabelę, Edmunda i Janusza Osówniaków

+ Jerzego, Leokadię, Stefana, Jacka Włodarczyków, Genowefę, Stanisława, Andrzeja Pierzchałów, Emilię i Jerzego Boczków

+ Wandę, Annę, Andrzeja Mikołajczyków, Katarzynę, Zygmunta Drzewiczów i Jadwigę Kałęcką

+ Józefę, Piotra Jakóbczaków, Jadwigę, Józefa Franiaków i Mariannę Firchał

+ Edwarda Jasińskiego i Helenę Bogdanską

+ Tadeusza Grzyba

+ zm. z rodz. Chojnowskich

+ Marię i Czesława Termanowskich

+ Katarzynę, Mariannę, Stanisława, Antoniego Malińskich, Barbarę i Henryka Stykowskich

+ Zofię i Stanisława Walickich, Sabinę, Edmunda, Zygmunta Miedzińskich

+ Annę, Aleksandra, Mariannę, Adama Zielińskich i Andrzeja Wójtowicza

+ Jana Olczaka, Feliksę, Marysię i Czesława Błędowskich

+ Alinę, Józefa, Franciszka, Anielę Antczaków

+ Helenę i Stanisława Jarzynów

+ Aleksandrę Sikorską, Urszulę Pawłowską

+ Romana Jarzynę

+ Waldemara Kuźnickiego, Janusza Procha

+ Władysława Stanucha

+ Jana, Mieczysława Bancerzów

+ zm. z rodz. Pobiedzińskich i Mikulskich

+ Wacława Aleksandrowicza, Genowefę, Edwarda Bednarków, Krystynę i Stanisława Drużewiczów

+ Mariana Wójcika, Alinę, Józefa, Jerzego Brzywyczych

+ Juliana, Helenę, Wiesię Zdanowskich,  Aleksandra i Adelę Ostrowskich

+ Piotra, Mariannę Więców, Jerzego Arskiego, Kazimierza, Janusza Rachwał

+ Jana, Bronisławę Aleksandrowiczów, Tadeusza Kubisa, Stefana Banasiaka

+ Krystiana Dąbrowskiego, Mariannę i Stanisława Chojnowskich

+ Stanisławę i Henryka Mikulskich

+ Krystynę, Adama Smolińskich, Marię, Jana Szuszmanów

+ Izabelę, Jana, Andrzeja Antczaków

+ Halinę Włodarczyk z d. Zalewską, Zofię, Leona i Karola Zalewskich

+ Ewę i Kazimierza Winklerów, Jadwigę, Stanisława Jasińskich

+ Annę, Wojciecha, Stanisławę, Eugeniusza Dariusza, Artura, Waldemara Rączkowskich

+ Henryka, Danutę Paczkowskich, Eugeniusza i Danutę Jasińskich

+ Agnieszkę, Hieronima Wójcików, Juliannę i Wiktora Jagodzińskich, Mariannę Kowalczyk, Aleksandra Buraka i Barbarę Pilińską

+ Helenę, Mariana, Zdzisława Niedzińskich, Barbarę Miszczak i Renatę Szymańską

+ Teresę, Klemensa, Zbigniewa, Marcjannę, Wacława Szwarczewskich, Ryszarda Zielińskiego, Genowefę Miedzińską, Józefę i Wojciecha Suwałów

+ Teodorę Koperską, zm. z rodz. Kordysów i Wasiaków

+ Stanisława, Władysławę, Onufrego, Anielę Betkier, Józefa Okurowskiego

+ Krystynę i Józefa Wiśniewskich, Natalię i Mieczysława Sieklickich, Adama Smolarka, zm. z rodz. Wiśniewskich i Aleksandrowskich

+  Józefa, s. Kazimierę i zm. z rodz. Wojcieskich, Helenę, Klemensa,  Jadwigę, Ludwika i zm. z rodz. Reników, Borkowskich i Szymańskich, Stychlerzów, Apolonię Zając

+ Edwarda i Czesławę Gosiów, Eugeniusza Stanickiego, Piotra i Anielę Kucharków, Władysława i Władysławę Pełków, Gabriela i Marię Regulskich, Sylwestra i Zbigniewa Białkowskich, Jadwigę i Stanisława Słowińskich, Edwarda i Stanisławę Nosarzewskich, Wacława i Kazimierę Józefowiczów, Karolinę i Piotra Przybylskich, Czesława Misiaka, Jana Kafla, Henryka-Leopolda Voight, Małgorzatę Brzozowską, Marię Cichecką, Krystynę, Władysława i Adriana Bubaczów, Wiesława Klimiuka, Ludmiłę Kania, Helenę Matuszkiewicz, Zofię Jasińską, Leokadię Gersz, Gabriela Szymańskiego, Zdzisława Mordakę, Zofię Cegiełka, Józefa i Janinę Ziółków

+ bpa Józefa Zawitkowskiego, bpa Mariana Dusia, bpa Zbigniewa Kraszewskiego, bpa Kazimierza Romaniuka, ks. Józefa Gromka, ks. Ryszarda Rumianka, ks. Dariusza Leszczyńskiego,  ks. Jerzego Siedleckiego, ks. Tadeusza Lisa, ks. Romualda Kołakowskiego, ks. Władysława Żochowskiego, ks. Henryka Rokickiego, ks. Janusza Sajnóga, ks. Stanisława Warzeszaka, ks. Kazimierza Szklarczyka, ks. Mieczysława Nowaka, ks. Witolda Świebodę, ks. Jana Sudoła, ks. Sławomira Safadera, ks. Mirosława Nowaka, o. Jana Górę

+ s. Almę Skrzydlewską i zmarłe siostry franciszkanki z Lasek

+ Tomasza Górskiego, Marka Krusińskiego, Bogdana Chmielaka, Piotra Gorczycę, Bolesława Korosia

+ Waldemara i Mariannę Komendarków, zm. dziadków Komendarków i Murawskich

+ Józefę, Piotra Jakóbczaków, Jadwigę, Józefa Franiaków i Mariannę Firchał

+ Izabellę, Stanisława, Andrzeja, Piotra i Tadeusza Szewczyków

+ Romualdę Pietrusińską, Stefanię, Józefa, Mariannę, Remigiusza Kornackich, Stanisławę i Kazimierza Barańskich, Wiesławę Podsiadłowską, Xenię i Jerzego Bardskich

+ Teresę, Andrzeja, Franciszkę, Wacława Woźniaków i Henryka Klimka

+ zm. z rodz. Orzechowskich, Tomasza, Włodzimierza, Barbarę Opozdów i Edwarda Osówniaka

 

Drukuj stronę WsteczOK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.